Právní služby


Nabízím poskytování právních služeb fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům, spotřebitelům i subjektům veřejného práva v těchto oblastech:

Občanské právo

 • Sepis a kontrola smluv - především smlouvy týkající se převodu vlastnického práva k nemovitostem, smlouvy o nájmu bytů, domů i prostorů nebo místností sloužících podnikání (dříve nebytových prostor), smlouvy zástavní, kupní, darovací, o dílo, týkající se spoluvlastnictví, dohody o narovnání, atp.
 • Vymáhání pohledávek - a to nejčastěji smírným řešením ale i pomocí soudu.
 • Sepis žalob a dalších listin k soudu a jiným orgánům, včetně zastupování v řízení.
 • Zastupování a právní porady poskytuji i v dalších oblastech občanského práva, včetně dědického řízení, náhrady újmy (dříve odpovědnosti za škodu) a bezdůvodné obohacení, věcná břemena, výkon rozhodnutí (exekuce).

Rodinné právo

 • Převážně se jedná o pomoc při rozvodech manželství, a to jak při rozvodu dohodou i tzv. sporným způsobem. Konkrétně se jedná o konzultace, kontrolu a sepis příslušných listin (včetně vypořádání společného jmění manželů a s tím spojená úprava výchovy a výživy nezletilých dětí - tzv. úprava péče o děti), jednání s protistranou, zastupování v soudních řízeních.
 • Změny výše výživného (zvýšení a snížení), úprava rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem atp.

Obchodní právo

 • Sepis listin (včetně návrhů na obchodní rejstřík) potřebných pro vznik, založení a fungování obchodních korporací (obchodních společností a družstev) až povjejich zánik.
 • Sepis smluv, vymáhání pohledávek, převody obchodních podílů, konzultace a zastupování v obchodních sporech, a další.

Trestní a přestupkové právo

 • Obhajoba v trestních a přestupkových věcech, včetně soudnictví mládeže.
 • Zastupování při uplatnění nároku poškozených na náhradu škody.
 • Vypracování trestních oznámení.

Ostatní právní služby

 • Cenné papírů a směnky (příprava směnky, vymáhání, sepis návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, atp.).
 • Správní právo (správní soudnictví, správní řízení, atp.).
 • Pracovní právo (sepis smluv, zastupování před soudy a úřady).
 • Konkursní právo (zastupování v konkursním řízení, podávání přihlášek, zastupování v řízení o vyloučení věcí z konkursní podstaty, atp.)
 • Sepis ústavních stížností a zastupování před Ústavním soudem, atd.